ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
az Electri-City Kft. tulajdonában lévő e-bike és e-roller és e-robogó bérlésére
Tartalomjegyzék
I.                    Általános rendelkezések
II.                  II. Fogalom-meghatározások
III.                III. A Szolgáltatás használatának általános feltételei
 1. Jogok és kötelezettségek Bérbeadóra vonatkozó rendelkezések:
 
Ügyfélre vonatkozó rendelkezések:
IV.                Regisztráció és a Szerződés megkötése
V.                  Jármű ellenőrzése és használata
VI.                Jármű igénybevétele
VII.              Jármű leállítása
VIII.            Jármű visszaadása
IX.                Bérleti időszak
X.                  Fizetési módok és díjak
XI.                Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszüntetése
XII.              Panaszkezelés
XIII.            Adatkezelési szabályok
XIV.            Záró rendelkezések
I. Általános rendelkezések
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az  igénybe vett bérlési szolgáltatás felhasználásának feltételeit, valamint a bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozzák meg. A bérlési szolgáltatás lehetővé teszi, hogy e-bike-ot, e-robogót vagy e-rollert béreljenek.
 2. A bérlési szolgáltatásokat az Electri-City Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Csendes u. 6., adószáma: 27990289-1-13.,teljesíti (továbbiakban:Bérbeadó).
 
II. Fogalom-meghatározások
 1. Általános Szerződési Feltételek – jelen dokumentum, amely a bérlési szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) felhasználására vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozza meg. E rendelkezések elfogadása, valamint a jelen szerződésben foglalt feltételek betartása a bérelt járművek használatának alapvető feltétele. A Szolgáltatás igénybevételével az Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél által elfogadásra kerül.
 2. Szerződés – az Ügyfél és a Bérbeadó között a Szolgáltatás Magyarországon a
érvényes Általános Szerződési Feltételek révén a Jármű bérletére létrejött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseket magában foglaló tartalommal az Ügyfél bérlési szerződés megkötésekor megkötésre kerül. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a felek között szerződéses jogviszony nem jöhet létre.
 1. Bérbeadó – a Járművet az Electri-City Kft. biztosítja, akivel az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával bérleti szerződést kötött.
 2. Ügyfél – a bérelt jármű használója, bérlője, aki elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ezáltal ő a Bérbeadóval a Jármű Szolgáltatási Területen történő bérlésére vonatkozóan szerződéses jogviszonyt létesítő személy.
 3. Felek – Ügyfél és Bérbeadó együttesen történő megnevezése.
 4. Szolgáltatás – elektromos kerékpár (e-bike) és Elektromos roller (e-roller) és Elektromos robogó (e-robogó) bérlése
 5. Bérleti Időszak – a Jármű bérleti időszaka, amíg a szerződéses rendelkezéseknek megfelelő módon vissza nem adják a Járművet a Bérbeadó részére.
 6. Bérleti Díj – a Bérleti Időszak alatt a meghatározott egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. A Bérleti Díj elszámolására napi alapon forintban kerül sor.
III. A Szolgáltatás használatának általános feltételei
 1. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólagosan a Szolgáltatás vásárlása során az Ügyfél, ha aBérbeadó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), és nyilatkozni arról, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Bérbeadó és az Ügyfél között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Bérbeadó szolgáltatásait és közöttük bérleti szerződés nem jön létre.
 3. A Szolgáltatás igénybevételére az az Ügyfél jogosult, aki az alábbiaknak együttesen megfelel:
 • elektromos roller/bicikli/robogó vezetésére képes 18. életévet betöltött természetes személy, aki nem áll járművezetést korlátozó ittas, bódult, vagy egyéb módosult tudatállapotban;
 • a regisztráció során kért személyes adatokat megadta;
 • az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.
 1. 4. A Bérbeadó az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések szerint adja bérbe a Járművet az Ügyfélnek.
IV. Jogok és kötelezettségek
Bérbeadóra vonatkozó rendelkezések:
 1. A Bérbeadó, a jelen bérleti jogviszony zavartalan megvalósulása és biztosítása érdekében az alábbi személyes adatokat rögzíti, amelyet az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott időtartamig tárol:
 • keresztnév
 • családnév
 • cím
 • email
 • telefon
 • bérlési adatok
 • járműadatok
 • személyazonosító kód;
 • születési dátum; 
 • dokumentumszám; 
 1. A Bérbeadó rendszeres karbantartásokkal erőfeszítéseket tesz, hogy a Járművek műszaki állapota lehetővé tegye azok rendeltetésszerű használatát.
 2. Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés megkötésekor, a Bérleti Időszak kezdetekor előre nem látható körülmények által, vagy a Járművet nem rendeltetésszerűen, vagy a Szerződés, vagy a jogszabály megszegésével okozott károkért. A Bérbeadó kizárja továbbá a felelősségét minden olyan kárért, amely eredményeként az Ügyfél a Járművet nem tudja igénybe venni. Bérbeadó felelőssége kizárólag a közvetlen károkra terjed ki, és Bérbeadó semmilyen esetben sem kötelezhető a következmény károk, elmaradt vagyoni előnyök megtérítésére. Továbbá Bérbeadó semmilyen olyan az Ügyfélnek a Járművön, vagy bárhol máshol a Bérleti Időszak alatti használat során elhelyezett vagyontárgyaiban bekövetkező károkért nem tartozik felelősséggel, beleértve azon károkat is, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél a Jármű használatba vétele előtt nem győződött meg arról, hogy a Jármű ép, sérülésmentes és alkalmas-e az adott vagyontárgy elhelyezésére, vagy kár okozására vagy sem.
Ügyfélre vonatkozó rendelkezések:
 1. Az Ügyfél felelős a Jármű irányadó jogszabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban történő használatáért.
 2. A Járművet kizárólag maga az Ügyfél vezetheti. A Jármű vezetését nem adhatja át más személynek. Amennyiben az Ügyfél a Járművet jelen rendelkezéseket megszegve bármely harmadik személy részére átadja, úgy a harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel Bérbeadó felé, és teljes egészében köteles helytállni a harmadik személy helyett, ugyancsak egyetemlegesen felel a harmadik személy által Bérbeadótól független személyek részére okozott jogsértésekért, illetve károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért.
 3. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy – a Jármű rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokra is tekintettel – a bérbevétel időpontjában fennálló, annak megfelelő, üzemképes és sérülésmentes műszaki állapotban adja vissza a Járművet. Az Ügyfél köteles maradéktalanul helytállni a Jármű használata során Járműben keletkezett valamennyi hibákért, károkért és sérülésekért.
 4. A Jármű bérbevételtől a visszaadás időpontjáig az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az általa bérbe vett Jármű sérülésének és ellopásának megakadályozására.
 5. Amennyiben a Járműben bármilyen okból eredően sérülés, illetve meghibásodás, kár, rongálás történt vagy egyéb okból eredően nem használható, továbbá amennyiben azt eltulajdonították, az Ügyfél köteles erről a Bérbeadót értesíteni, és szükség szerint az illetékes hatóságokat (rendőrség, mentő, tűzoltóság stb.) is értesíteni köteles. Amennyiben a meghibásodás lehetetlenné teszi a Jármű további biztonságos és vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő használatát, az Ügyfél köteles megállni, és a tájékoztatni a Bérbeadót Jármű használatának akadályáról és a bérleti viszony megszűnését kezdeményezni.
 6. Ha a Járművet baleset, lopás, tűz, vagy más sérülés (ideértve az állatok által
okozottakat is) éri, az Ügyfél köteles értesíteni az előző pontban meghatározott elérhetőségen a Bérbeadót, valamint ezzel egyidejűleg az esemény jellegétől függően az illetékes hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség, szükség esetén mentőszolgálat stb.). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságokat köteles arról tájékoztatni, hogy általa vezetett Jármű elektromos motorral rendelkezik. Az Ügyfél köteles az eseményt követően haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót az esemény részleteiről, beleértve az eljáró hatóságok által megtett intézkedésekről.
 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű nem rendelkezik harmadik személynek nem szándékosan okozott kárra érvényes felelősségbiztosítással. Az Ügyfél hibájából, illetve Ügyfélnek felróhatóan bekövetkezett baleset, illetve káresemény esetén, ideértve azt is, amennyiben az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, vagy nem rendeltetésszerűen használta a Járművet, az Ügyfél köteles helytállni mindennemű kárért, illetve igényekért, ideértve a harmadik személyek által érvényesített igényeket is, függetlenül, hogy azt k.zvetlenül az Ügyféllel, illetve a Bérbeadóval szemben érvényesítik. Az Ügyfél által akár szándékosan, akár gondatlanul okozott káresemény esetén, illetve jogszabályba ütk.ző használat esetén az Ügyfél köteles a Bérbeadót mentesíteni mindennemű hátrányos jogkövetkezmények alól.
 2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:
 • tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag vagy egyéb, jogszabályban tiltott szer hatása alatt, gyógyszerek vagy olyan egyéb gyógyszernek nem minősülő szerek hatása alatt használni, amelyek használata, illetve fogyasztása mellett jogszabályi rendelkezések vagy a vonatkozó előírások szerint tilos vagy nem javasolt a járművezetés;
 • tilos a Járművet rallyra, ugratásra, mutatványokra, sporteseményekre, bármiféle versenyre, úttesztelésre, vagy fizetett szállítási szolgáltatásokra, illetve bármely tárgy vontatására vagy tolására használni;
 • tilos a Járművel a közúti közlekedést bármely módon akadályozni.
 • tilos a Járművel olyan tárgyakat vagy anyagokat szállítani, amelyek állapota, mérete, formája, vagy tömege hatással lehet a Jármű, vagy a közlekedés-biztonságra;
 • tilos gyúlékony, mérgező, vagy más veszélyes anyagokat szállítani;
 • tilos a Járművet a jogszabályok megszegésével használni;
 • tilos személyt, illetve jogszabályban tiltott módon eszközt, illetve állatot szállítani;
 • tilos a Járművet a közúti közlekedés szabályaival ellentétes módon, vagy nem rendeltetésszerűen használni;
 • tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni.
 1. A Jármű jogszabályellenes vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes használata esetén a Bérbeadó jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, illetve a Bérbeadó a Szolgáltatást korlátozni, melynek módját, mértékét és idejét Bérbeadó jogosult saját hatáskörben eldönteni. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy azon Ügyfelekkel, akikkel szemben a jelen pont alapján azonnali hatályú felmondással élt, a továbbiakban nem köt újabb Szerződést.
 2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet a Jármű használata során,illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot és hatósági eljárás során megállapított díjat, kötelezést, továbbá helytáll a hatóságok, illetve harmadik személyek által megállapított kötelezettségekért. Amennyiben az Ügyfél vitatja azok jogosságát, úgy tudomásul veszi, hogy személyesen köteles eljárni ezen eljárások során azzal, hogy a Bérbeadó nevében nem jogosult semmilyen felelősséget elismerni, Bérbeadóra nézve kötelezettséget vállalni, továbbá jognyilatkozatot tenni és eljárni.
 3. A Szolgáltatási Területen kívüli baleset vagy más esemény bekövetkezésekor az
Ügyfél teljesítés kártérítési felelőssége alapján köteles megtéríteni a károkat, valamint a Szolgáltatási Területen kívüli használatból eredően a Bérbeadónak felmerült többletköltséget, továbbá a Szerződés alapján egyébként a Bérbeadó részére fizetendő díjakat.
 1. A Jármű nem rendeltetésszerű használata esetén a Bérbeadó az alábbi díjakat jogosult érvényesíteni az Ügyféllel szemben az Ügyfél által a nem rendeltetésszerű használatból eredően okozott egyéb igényeket, költségeket, károkat meghaladóan:
ESEMÉNY, KÖVETELÉS ÖSSZEGE SORSZÁM
 • A Jármű javításának költsége, ha az Ügyfél alkohol vagy más kábítószer, illetve egyéb a jogszabályban vagy egyéb előírás szerint tiltott szer hatása alatt vezette a Járművet : Javítás teljes költsége, ideértve például a Jármű szállítását és esetleges bírósági, hatósági költségeket, harmadik személyek által támasztott igényeket
 • A Jármű parkolása / nem megfelelő módon történő visszaadása (pl. jogszabály által nem megengedett helyen): Jármű átszállításának költsége, továbbá esetleges hatósági eljárások (például bírság) költsége, kötelezések díjai
 • A Jármű teljes megsemmisülése, vagy elvesztése esetén 300.000 Ft (Áfa-t tartalmazza)
 • Az Ügyfél felelős a Szerződésben foglalt rendelkezések megsértése vagy megszegése esetén felmerülő követelésekért, jogkövetkezményekért, ideértve a harmadik személy által támasztott követelések teljesítéséért, harmadik személyek irányába történő maradéktalan helytállásért.
 1. A Bérbeadó díjai forintban értendők. Devizában történő fizetés esetén, ha a Bérbeadó másként nem rendelkezik, abban az esetben az TransferWise Europe által nyilvánosságra hozott vételi árfolyamát kell alapul venni.
VI. Jármű ellenőrzése és használata
 1. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, műszaki hibát észlel a Járművön használat közben, köteles azt azonnal bejelenteni a Bérbeadónak a Mobil Alkalmazáson keresztül és a lehető legközelebbi helyen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően üzembiztosan szüks.g szerint leparkolni a Járművel.
 2. Amennyiben használatra alkalmatlan, illetve jogszabályi rendelkezések szerint nem műszaki okokból nem használható Járművet vesz használatba az Ügyfél és sérülést, illetve műszaki hibát az Ügyfél nem jelez a Bérbeadónak felé, a használatba vételtől kezdve az Ügyfél felelőssé tehető a Járműben utóbb fellelhető és ismertté vált sérülésekért, illetve műszaki hibákért.
 3. Az Ügyfél nem végezhet javításokat vagy módosításokat a Járművön, és nem jogosult a Járműbe szerelt eszközökhöz és akkumulátorokhoz hozzányúlni, azokon bármilyen módosításokat, beállításokat, illetve átalakításokat végezni. A fenti kötelezettségek megszegése esetén az Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.
 4. A Bérbeadó javasolja, hogy az Ügyfél tartson magánál internetkapcsolatra és hívásokra alkalmas mobiltelefont a Bérleti Időszakban, hogy szükséges és indokolt esetben kapcsolatba léphessen a Bérbeadóval.
 5. A Bérbeadó kérésére az Ügyfél köteles megadni a bérelt Jármű konkrét helyét annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Jármű vizsgálatát, ellenőrzését.
IX. Jármű visszaadása
 1. Az Ügyfél köteles megfelelő módon visszaadni a Járművet.
 2. A Bérbeadó tulajdonát képező és a Jármű alkotórészét, tartozékát képező dolgokat, tárgyakat, berendezéseket az Ügyfélnek tilos eltávolítani, eltulajdonítani vagy kidobni a Bérlet Időszakában és azt követően.
 3. A Bérleti Időszak a Jármű visszaadásával zárul le.
X. Bérleti időszak
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű használatát, villanymotor igénybevételét a kibérelt Jármű akkumulátorának töltöttségi szintje korlátozza, melyet az Ügyfél köteles a használat előtt ellenőrizni, továbbá az Ügyfél úti céljának elérése és Jármű használata során figyelembe venni.
 2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű villanymotorral elérhető sebessége jogszabályi előírás, illetve a Bérbeadó által meghatározottak szerint korlátozásra kerül(het), amely korlátozás miatt az Ügyfél nem jogosult a Bérbeadóval szemben követelés érvényesítésére.
 3. Mindaddig, amíg a Jármű akkumulátora a vezetéshez megfelelő töltöttségi szintet mutat, az Ügyfél elektromosan is használhatja a Járművet vagy Ügyfél döntésétől függően abbahagyhatja annak használatát.
 4. Az akkumulátor töltöttségi szintje látható a Jármű kijelzőjén
 5. A Jármű típusától függően a lemerült akkumulátor jelzése ugyanakkor megjelenhet a kijelzőn.
 6. Amennyiben a Jármű akkumulátora nem rendelkezik megfelelő és az Ügyfél által használni kívántak szerinti töltöttséggel, úgy Bérbeadó nem köteles kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort a Szerződés fennállta alatt. Az Ügyfél nem jogosult mechanikusan hozzáférni, kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort.
XI. Fizetési módok és díjak
 1. Az Ügyfélnek alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére:
– készpénzben számla vagy nyugta ellenében
– átualással az Elctri-City Kft. számlaszámára
 1. A Bérbeadó nem dolgoz fel a fizetés teljesítésével kapcsolatos adatokat, kivéve a tranzakció számát, valamint a fizetést teljesítő személy teljes nevét.
 2. A bankkártya megterhelésével, a bankkártyás fizetéssel vagy a banki átutalással kapcsolatban felmerülő díjak, költségek és közterhek megfizetésének kötelezettsége kizárólagosan az Ügyfelet terheli, az a Bérbeadóra semmilyen formában nem hárítható át, nem terhelhető.
 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mindazon díjak, melyek az Általános Szerződési Feltételekben nem kerültek meghatározásra, külön a electri-city.hu weboldalon kerülnek meghatározásra.
 4. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Bérbeadó jogosult a díjakat időről időre megváltoztatni és az Ügyfél, valamint a Bérbeadó között létrejött Szerződésre a Szerződés megkötésének az időpontjában mindenkor érvényes díjak az irányadók és alkalmazandóak.
 5. A Szerződés során jelen Általános Szerződési Feltételekben és a electri-city.hu weboldalon meghatározott díjak kerülnek felszámításra.
 6. A Bérleti Díj fizetési kötelezettség, a Szerződés megkötésétől a Jármű megfelelő visszaadásáig áll fenn (Bérleti Időszak).
 7. Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogának gyakorlása során jogosult használni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. Amennyiben az Ügyfél eláll a Szerződéstől, illetve felmondja a Szerződést, úgy a Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Bérbeadó általi visszatérítésre az Ügyfél által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül sor, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az Ügyfelet a visszatérítéssel, illetve annak módjából eredően semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés alapján már igénybe vett szolgáltatásokat, úgy ezen szolgáltatások ellenértékének a visszatérítésére a Bérbeadó nem köteles. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát Szerződés tekintetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítésére az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével került sor és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási, illetve felmondási jogát az Ügyfél nem jogosult gyakorolni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése az Ügyfél azon cselekményének minősül, amely alapján Bérbeadó az Ügyfél kifejezett kérésére és beleegyezésével kerül sor a szolgáltatás egészének a Bérbeadó által történő teljesítésére és amely szolgáltatás teljesítése a Bérleti Időszak végéig tart és amelyre teljesítésre tekintettel az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát.
XIII. Panaszkezelés
 1. Az Ügyfél panaszával vagy észrevételével írásban vagy szóban bármikor a Bérbeadóhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
 • személyes bejelentés vagy postázási cím: 2040 Budaörs, Csendes u. 6.
 • elektronikus cím: electri-city.hu
 1. A Bérbeadó személyesen szóban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszosnak adja át az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a panaszról nem szükséges jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben az Ügyfél panaszának annak megtételével egyidejűleg helyt adnak és elintézésre kerül.
 2. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:
 • panaszos neve,
 • panaszos lakcíme
 • ügyféli minősége (Ügyfél személyesen jár, törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján)
 • panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
 • panasz részletes leírása
 • panaszos által bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok felsorolása;
 • amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges a Bérbeadó nyilatkozata
 • jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása
 • jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
 • panasz egyedi azonosítószáma
 • telefonon történt szóbeli panasz kivételével a panaszos aláírása.
 1. A Bérbeadó az Ügyfél által előterjesztett a panaszt haladéktalanul köteles kivizsgálni és a benyújtásától számított harminc naptári napon belül írásban indokolással ellátott érdemi választ köteles adni. Amennyiben a Bérbeadó helyt ad a panaszban foglaltaknak úgy egyidejűleg teljesíti az Ügyfél által kérteket. A Bérbeadó nem köteles megválaszolni a n.vtelenül vagy ismételten előterjesztett, vagy korábban már érdemben megválaszolt panaszokat.
 2. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a panasz elbírására szüks.g esetén az Ügyfél által megadott adatokat, a térfigyelő kamerák felvételeit, az üzemeltető informatikai vagy egyéb adatait, valamint létrejött Szerződés teljesítésével kapcsolatban rögzített adatokat is felhasználja a panasz kivizsgálása során.
 3. A Bérbeadó a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak azok kérésére bemutatni.
 4. A panasz elutasítása esetén a panasz benyújtója a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.., telefon: 06-1-792-7881, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu) fordulhat jogorvoslatért.
XIV. Adatkezelési szabályok
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az abban, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint személyes adatait [e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, szület.si idő, lakcím, fényképes igazolvány, (pl.
személyi igazolvány, vagy útlevél, jogosítvány), fénykép, díjfizetéshez használt kártya adatai] a Bérbeadó kezelje. Az ezekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Bérbeadó a Szerződésben biztosított jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából az Ügyfélre vonatkozóan olyan személyes adatokat kezel, amelyek az Ügyféllel kapcsolatba hozhatók, és amelyek által az Ügyfél közvetve vagy közvetlenül azonosíthatóvá válik, illetve amelyek az érintettekre vonatkozó következtetést tartalmaznak.
 1. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges. A személyes adatok megadásának elmulasztása, illetve meg nem adása lehetetlenné teszi a bérlést.
 2. Az adatkezelés célja a jelen ÁSZF-ben szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés teljesítése.
 3. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig tart, kivéve, ha az Ügyfél a szerződéses kötelezettségét megszegte, vagy az Ügyféllel szemben a Bérbeadó kárigényt támaszt, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és az adatkezelés időtartama az igény érvényesítéséig tart.
 4. Amennyiben az adatkezelést jogszabályi kötelezettség írja elő, akkor az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint áll fenn, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja.
 5. A Bérbeadó a mindenkor a hatályos jogszabályi követelményekkel összhangban kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 6. A Bérbeadó nem jogosult az Ügyfél Mobil Alkalmazás elérésére használt telefonszámát, vagy privát belépési adatait (login és jelszó) harmadik személynek átadni.
 7. Az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett hozzájárulásával a Bérbeadó, illetve partnerei szolgáltatásainak és termékeinek ismertetése és használatának előmozdítása (közvetlen üzletszerzési célú reklámüzenetek küldése) céljából az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén reklámüzeneteket jogosult küldeni az Ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségei útján.
 8. Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását – a jövőre nézve – bármikor visszavonhatja, a közvetlen üzletszerz.si célú rekl.müzenetek küldéséhez, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását az Ügyfél külön is visszavonhatja.
 9. Az adatkezelések tényleges időtartamát az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, de az jogszabályon alapuló adatkezelések esetén nem haladja meg az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamot, egyéb adatkezelések esetén pedig azt az időtartamot, amelyre az érintett hozzájárulása vonatkozik.
 10. Az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítése körében a Bérbeadó rendelkezésre álló megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait, kül.n.sen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, s.rül.s, megsemmisül.s ellen. A Bérbeadó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Bérbeadó gondoskodik továbbá arról, hogy az adatbiztonsági kötelezettségeket Szerződés teljesítése során közreműködő további adatkezelők, adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályi és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően betartsák.
 11. A Bérbeadó személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba nem továbbít, kivéve ha az Ügyfél a külföldi állampolgár és a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által megadott külföldi pénzintézet felé a tranzakcióhoz szükséges adatok továbbításra kerülnek.
 12. A személyes adatok kezelésének további részletes feltételeit az Adatvédelmi Tájékoztató, valamint az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a electri-city.hu honlapon és elérhető a Bérbeadó székhelyén.
XV. Záró rendelkezések
 1. A Bérbeadó jogosult a jövőre nézve módosítani az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, illetve a electri-city.hu weboldalon közölt díjakat egyoldalúan módosítani, amelyek azok kihirdetésével, a www.electri-city.hu honlapon történt közzététellel lépnek hatályba.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő bérleti szerződésekre a szerződéskötés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 4. A felek között megkötésre kerülő jelen Szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra, a későbbiekben is hozzáférhető. Magyar nyelvű a Szerződés, melyre magatartási kódex nem vonatkozik. Bérbeadó a Szerződéseket elektronikus nyilvántartási rendszereiben, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett rögzíti, és kezeli.
 5. A Felek a közöttük létrejött Szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatban felmerülő vitákat megkísérelik egymás között, békés úton, tárgyalások során rendezni. A Dunaroll Szolgáltatás igénybevétele kapcsán közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákra vonatkozóan a Felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. A Felek rögzítik továbbá, hogy a közöttük létrejövő Szerződés teljesítési helyeként a Szolgáltatási Területet jelölik meg, tekintettel a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben foglaltakra is.
 6. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.
 7.  
HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ
Alulírott ………………………………………. (név) …………………………………..
(lakcím), mint az Electri-City Kft. által működtetett elektromos kerékpár/ roller
bérlési szolgáltatásait igénybe venni kívánó személy, úgy nyilatkozom, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismertem és megértettem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy megjelölt személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételek szerint kezelje.
Hozzájárulok / nem járulok hozzá (aláhúzandó)
ahhoz, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az általam megadott elérhetőségekre szolgáltatásainak vagy partnerei a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak ismertetése, népszerűsítése, ismertsége növelése és használatának előmozdítása érdekében tájékoztató és üzletszerz.si célú üzeneteket küldjön a közvetlen megkeresés módszerével.
Dátum: ………………….
……………………………………………………
Aláírás
Scroll to top